MAFOSS styrkar samarbeidet med ÅKP

Maritim foreining for søre Sunnmøre (MAFOSS) vart etablert i 1969 som Verkstadforeininga for sikre godt samarbeid mellom bedriftene og for å sikre utdanning av fagfolk som kunne byggje skip. Mafoss vart i 2020 formelt etablert som eit prosjekt i ÅKP, men vil framleis ha eit eige styre og kontroll på eigen økonomi. Foreininga representerer bedrifter frå heile den maritime verdikjeda, og har rundt 40 aktive medlemsbedrifter. MAFOSS er i dag organisert med fleire arbeidsgrupper, der…

Styret i Mafoss

  • Oddvar Saunes, styreleiar
  • Margrete Heltne Hovde, TUSSA24, nestleiar
  • Per Erik Dalen, ÅKP, styremedlem
  • Mads Værnes, Kleven, styremedlem
  • Geir Sundal, Kongsberg Maritime, styremedlem

Nye medlemmar

MAFOSS har fått fleire nye medlemer som ser nytta av fellesskapet. HRG Nordic,
PE Bjørdal, Prodtex, SHOK-partner og Bastian AS har alle kome til den siste tida.

Skaparhuset

MAFOSS har vore med på etableringa av Skaparhuset der Jan Thormodsæter er styreleiar. Skaparhuset er eit svært viktig prosjekt som skal kunne nyttast av engasjerte personar frå heile regionen. Her samlast verkemiddelapparatet, skule og arbeidsliv til eit kreativt, utfordrande og spanande fellesskap. Skaparhuset held til i sentrum av Ulsteinvik og er arena for innovasjonsarbeid, undervisning, seminar og gründerverksemd.

Suksess med integrering av flyktningar

MAFOSS sine medlemsbedrifter tek samfunnsansvar, og arbeidet med skulering til fagbrev for busette og kvalifiserte flyktningar er eit godt døme på dette. I samarbeid med IMDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet), NAV, Møre og Romsdal Fylkeskommune og kommunane på søre Sunnmøre…
Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det sterke partnerskap mellom myndigheter, næringslivet og samfunnet. ÅKP har i 20 år arbeidet for å skape møteplasser der folk kan utveksle nye ideer, skape nye bedrifter og flere arbeidsplasser her i regionen. Slik arbeider vi med bærekraftsmålene.

Få flere til å lykkes gjennom bærekraftige forretningsmodeller

ÅKP har de siste årene utviklet program og tjenester for økt entreprenørskap, kreativitet og innovasjon som skal stimulere til bærekraftig vekst i nystartede og etablerte bedrifter. For bedriftene handler det om å utnytte forretningsmulighetene som ligger i å utvikle nye bærekraftige løsninger.

Utvikle og realisere gode forretningsidéer raskere

I ÅKP Idélab og DIGICAT – Norsk Katapult arbeider vi hver dag med å utvikle flere gode forretningsidéer, tjenester og produkt. Vi bistår bedrifter med å skape viktige fremtidsnæringer. For ÅKP handler det også om å gjøre infrastruktur og tjenester tilgjengelige for offentlig virksomhet.

AI og VR for å løse samfunnsutfordringer

ÅKP er partner i FNs framtidslab i Ålesund – U4SSC (United for Smart and Sustainable Cities). Dette er en lab der en kan bruke kunstig intelligens og virtuell virkelighet for å løse samfunnsutfordringer enten det er bærekraftig næringsutvikling, trafikkavvikling eller raskere sakshandsaming i kommunen.

Pådriver for effektiv bruk av naturressurser

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk og miljøavtrykk når en lager en vare. Klynge- prosjektene bistår med tiltak for kompetanseheving og er samtidig en pådriver overfor beslutningstakere slik at de lager fremtidsrettede reguleringer og incentiver som styrker våre bedrifters konkurransekraft internasjonalt.

Ren mat og fornybar energi fra havet

Næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea arbeider for bærekraftig utnyttelse av havets ressurser. Økt matproduksjon fra havet kan realiseres med et lavere miljøavtrykk enn mange andre matkilder. Klyngene arbeider med fornybar energi, nye utslippsfrie transportløsninger til sjøs, økt kunnskap om bærekraft og bedre utnyttelse av marint råstoff.

Regionalt partnerskap for vekst

ÅKP og 14 kommuner har gått sammen i et regionalt partnerskap for økt entreprenørskap og vekst. Målet med samarbeidet er å kunne tilføre hele regionen tjenester som kan bidra til at flere forretningsidéer lykkes. ÅKP ønsker å legge til rette for et sterkere lokalt næringsliv og økt samarbeid mellom lokale aktører. Vi inviterer flere kommuner til å bli med i partnerskapet.