Aktivitetsrapport 2020, Klyngeleder 
NCE Blue Legasea, 
Wenche Uksnøy

Start video

Samarbeid i en uforutsigbar verden

2020 ble året da vi for alvor fikk testet ut vår evne til samarbeid og nytenking. Vi er stolte over måten våre bedrifter har omstilt seg på i en vanskelig tid! På tross av krevende tider engasjerer mange klyngepartnere og ansatte seg i prosjekter og digitale aktiviteter som tilbys i regi av klyngen. Dette bekrefter at sjømat og ingrediensindustrien i Norge tenker langsiktig, og drar nytte av samarbeid for å sikre konkurransekraft i en uforutsigbar verden.…

Marine for Health: Webinar serie

I September 2020 ble det lansert en serie webinar om nye bruksområder for marine ingredienser. Hensikten er å lære mer om markedets siste trender og inspirere forskere og industriaktører til nye prosjektinitiativ. Det første webinaret ble  gjennomført 30. september og dreide seg om hvilken innvirkning sjømat har på hjernens utvikling. Forelesere fra Laval University (Canada) og Møreforskning presenterte sine studier om hvordan inntak av sjømat støtter hjernens…
Enzymer og enzymteknologi – fremtidig vekstindustri i Norge?

Enzymer og enzymteknologi – fremtidig vekstindustri i Norge?

Ambisjonen om at enzymer kan være verktøy for ny bærekraftig vekst i marin sektor, var bakteppe for det første i en serie på tre industrirettede webinarer i juni. Enzymer er verktøy som brukes i industriell prosessering av marin biomasse for å hente ut verdifulle proteiner og andre komponenter som kan brukes som ingredienser. Råstoff, enzym og prosessbetingelser er faktorer som påvirker produktet. Ulike tema innen enzymbasert foredling ble belyst. Det første webinaret 4. juni var en introduksjon til tema enzymteknologi; enzymbasert foredling, prosessvalg og lønnsomhet. Innlederne kom fra både forskning, innovasjon og industri representert ved NTNU, Møreforsking, Innovasjon Norge, Hofseth Biocare AS, Biomega Group AS, Tailorzymes AS og Arctic…
Potensiale i blågrønt samarbeid

Potensiale i blågrønt samarbeid

Sammen med tre andre nasjonale næringsklynger, NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, og Biotech North, arrangerte NCE Blue Legasea i høst webinar-serien «Land Meets Ocean», der mulighetene for innovasjon på tvers av jordbruk, havbruk og fiskeri ble kartlagt.…

Et godt år tross alt!

– Dette har vært et krevende år på mange måter, men vi har klart å gjennomføre driften vår på en god måte. Driftssjef i Lerøy Havfisk AS, Ronny Vågsholm gir honnør til rederiets 400 ansatte om bord og på kontoret for en formidabel innsats.

+
eksportmarked
partnere
ansatte
mrd.
Klyngebesøk

Klyngebesøk

Da NCE Blue Legasea var vertskap for fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsens rundtur i Ålesundsregionen i september, fikk aktører fra klyngen møte ministeren og hans delegasjon fra departementet for å formidle utfordringer og muligheter for sine bedrifter.…
Atlanterhavsparken - Marint vitensenter

Atlanterhavsparken - Marint vitensenter

NCE Blue Legasea er representert i to ulike ressursgrupper for utarbeiding av nytt pedagogisk opplegg knytt til Vitensenterutstillingene «Å leve i havet» og “Norge som havnasjon». Klyngen sitt mål med prosjektsamarbeidet er å spre kunnskap og bygge kompetanse om ressursene som finnes i havet, og hvordan marine ressurser kan benyttes som mat, kosttilskudd og medisin. Dette er en viktig nasjonal satsning og kan bidra til å styrke attraktivitet for våre aktører og klynge.…

Omega-3 møte i Barcelona

4.-6. februar var de viktigste globale aktørene og mange av partnere fra NCE Blue Legasea-klyngen samlet på GOED Exchange. Konferansen arrangeres annethvert år, og bringer sammen den globale Omega-3 industrien for å bygge nettverk, diskutere viktige tema og knytte nye partnerskap mellom bedrifter. Målet er også å få ny innsikt og dele kunnskap fra Omega-3…

GO Global China

Innovasjon Norge har initiert prosjektet ‘China2022’, en helhetlig og langsiktig eksportsatsing frem mot OL i Beijing for å posisjonere Norge og det norske næringslivet i Kina. Viktige mulighetsområder vil blant annet være sjømat, helsekost og næringsmiddel, landbruksvarer, reiseliv, skandinavisk design og møbel, og digitale løsninger. …

FNs bærekraftsmål nr. 3

FNs bærekraftsmål nr. 8

EIRIK NIKOLAISEN, Vesteraalens AS

Hvordan har året vært for din bedrift?
Året har vært bra. Vi opplever god omsetningsvekst innenfor alle markedsområder. Vi har brukt mye ressurser på å videreutvikle markedet i Kina og håper å se effekten av dette fremover.

Vi har vært heldig med hensyn på at vi har unngått sykdom i staben og har vært i stand til å produsere som normalt gjennom året.

Hva har vært den største utfordringen i 2020?
Pandemien har vært den største utfordringen. Vi er avhengig av teknisk bistand fra internasjonale leverandører på forskjellig utstyr. Dette har medført forsinkelser i enkelte prosjekter på grunn av innreiseproblemer. Ellers har det vært utfordrende å utvikle nye markeder og kunder da vi har vært avskåret fra reisevirksomhet gjennom året.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?
Det mest positive er nok at vi merker stor omsetningsvekst innen våre kjerneprodukter. I tillegg har vi fått etablert en solid egen organisasjon i Kina som kan realisere våre fremtidsplaner der.

Hva skjer i 2021 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Vi har fortsatt store vekstmål. I tillegg til fortsatt vekst innen kjerneområder vil vi i 2021 kjøre full produksjon på filetlinje som vil gi oss et nytt ben og stå på. Det blir interessant å se hvordan etterdønningene etter pandemien vil påvirke etterspørsel fra markedet, men så langt ser det ikke ut til at dette har hatt en negativ effekt.

ANDERS BJØRNEREM, Rossholmen AS

Hvordan har året vært for din bedrift?
2020 har vore eit greitt år for vår bedrift. Året har på ingen måte vore normalt, og som all anna næringsvirksomheit har vi kjent på utfordringar knytt til den pågåande pandemien. Men tross alt har det gått rundt. Fiskeri har ikkje vorte ramma på same måte som andre bransjar. Resultatmessig ser det og greit ut og vi er takksame for at vi er der vi er.

Hva har vært den største utfordringen i 2020?
Den største utfordringa vi har hatt i 2020 er knytt til covid-19. Det har påvirka oss meir driftsmessig enn resultatmessig. Å ivareta sikkerheita til mannskapet vårt også i forhold til smittevern har vore krevjande og prioritert. Vi flyttar folk rundt i Norge, og vi har nokre som kjem frå utlandet. Det siste har vore ekstra krevjande. Med karantene testing og anbefalingar/regelverk som endrar seg frå dag til dag. Mannskapa våre har vist stor forståelse og tatt hygiene og smittevern alvorleg. Vi har opplevd stor velvilje på tross av begrensingane som situasjonen legg på oss.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?
Det har vore mykje positivt, tross alt i 2020. Om ein må trekke fram ein, vil eg nok trekke fram kjøpet av «Synes» og ombygginga av denne. Akkurat når landet stengte ned tok vi over Synes i Harstad. Dette er eit fartøy som passar svært godt på seitrålkonsesjonen som vi har hatt på Roaldnes. Og vi fekk gjennomført ei svært vellykka ombygging av fabrikken tilpassa kvotesettet og med fokus på kvalitet. Dette var eit relativt stort løft for oss organisatorisk, og vi fekk verkeleg kjenne på nødvendigheita av å ha gode folk som bidreg. Både kvaliteten på det som vart levert, og lagfølelsen som kom som eit resultat av denne krevjande prosessen, var svært positivt for rederiet. Folk stilte opp og hjalp til frå dei ulike båtane med kompetanse som dei sit på innan alt frå fangst og produksjon til maskin. Båten gjekk frå verft og til full produksjon på prøveturens dag ein! Det hadde aldri gått utan god involvering frå dyktige folk i heile organisasjonen.

Hva skjer i 2021 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
Vi trur at 2021 kjem til å være relativt likt i forhold til utfordringane som er knytt til covid-19. Men heilt korleis det vert er vanskeleg å spå. Vi har planar, men det einaste som er sikkert er at det ikkje går som planlagt. Der er nokre store utfordringar som ligg der framme.

Utover det jobber vi aktivt for å tilpasse flåten som vi har enda betre til kvotegrunnlaget vårt. Vi har stor tru på fiskerinæringa i tida som kjem. – At forvaltning av desse resursene er noko av det viktigaste som vi kan halde med. Dette gjer at vi forsøker å være audmjuke i vår tilnærming til forvalteransvaret som vi har. Vi vil være med å bygge framtidas fiskerinæring, der vi fangster effektivt av godt forvalta ressursar i havet, med minst mogleg negativ miljøpåvirkning. Vi vil være med å byggje denne næringa vidare i lag med kollegaene i heile næringa. Der vi saman jobbar for gode løysingar for å ta vare på kvalitet og lager eit produkt som vi kan være stolte av i Norge. Vi har ambisjonar om å delta i dette arbeidet.

FNs bærekraftsmål nr. 12

FNs bærekraftsmål nr. 14

JOHNNY KRISTIANSEN, Firmenich Bjørge Biomarin AS

Hvordan har året vært for din bedrift?
Firmenich Bjørge Biomarin AS har hatt nok et år med positiv utvikling. Etter nedstengningen i mars har det vist seg at vi har vært i en av de bransjene som ikke har fått føle på store tap i ordremassen. Selv om vi ser en reduksjon i forhold til fjorårets volum er ikke salget svekket så mye. Vi er utrolig takknemlige for at kundene her viste stor tålmodighet og forståelse i en vanskelig situasjon som pandemien har forårsaket.

Hva har vært den største utfordringen i 2020?
Den største utfordringen i året som har gått har vært å opprettholde produksjonen og på samme tid gjennomføre større utbedringer av dagens produksjonsanlegg under den pågående pandemien. Utfordringer med arbeidskraft, transport av varer og ingredienser er noe som vi har brukt betydelige ressurser på å opprettholde. Vårt fantastiske team taklet dette meget bra og har i tillegg fokusert på å forbedringer av prosesser slik at vi kan tilby enda bedre kvalitet og service på våre produkter.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?
Det mest positive er nok at vi har klart å øke vår produksjonskapasitet og på samme tid redusere energiforbruket med opp imot 20% . I tillegg har vi hatt en vellykket ombygning av vår tørketeknologi som forenkler våre produksjons prosesser. Dette i en periode hvor markedet har vært på det mest utfordrende. Ikke minst er flere nye innovasjons- og forskningsprosjekter  igangsatt som gir spennende muligheter i fremtiden.

Firmenich Bjørge Biomarin AS er sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 9000, ISO 14001, FSSC 22000, ISO45001 og ISO 50001, og klarte i år å gjennomføre revisjon av disse uten noen større avvik . Disse standardene er noen av de verktøy bedriften benytter til å overvåke, kontrollere, sikre kvalitet på våre produkter og jobbe forebyggende for å redusere energiforbruk og eksponering mot det ytre miljø.

Hva skjer i 2021 i din bedrift – hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?
I året som kommer vil vi fortsette med utvikling av våre produksjons prosesser i henhold til en ambisiøs langsiktig plan for vekst. Bedriften arbeider kontinuerlig med forbedringer og FOU prosjekter. Vårt morselskap med hovedsete i Geneve, Sveits, har stor kompetanse innen FOU, og store deler av våre forskningsaktiviteter blir utført i samarbeid med dem. Flere nye produkter vil lanseres i 2021. Vi jobber kontinuerlig med å sikre bærekraftig drift, og arbeidet med MSC sertifisering av alle våre produkter fortsetter.

FNs bærekraftsmål nr. 9

2020 i bilder