Samarbeid i en uforutsigbar verden

2020 ble året da vi for alvor fikk testet ut vår evne til samarbeid og nytenking. Vi er stolte over måten våre bedrifter har omstilt seg på i en vanskelig tid! På tross av krevende tider engasjerer mange klyngepartnere og ansatte seg i prosjekter og digitale aktiviteter som tilbys i regi av klyngen. Dette bekrefter at sjømat og ingrediensindustrien i Norge tenker langsiktig, og drar nytte av samarbeid for å sikre konkurransekraft i en uforutsigbar verden.

Covid-19 har naturlig nok preget aktivitetene for 2020. Klyngeprosjektet har lagt om mange av de planlagte aktivitetene til nye digitale plattformer. Samspill med virkemiddelapparatet, Fylket og RFF har blitt viktig i «annerledes» året 2020. Webinarserien om enzymteknologi, arrangement knyttet til samarbeid i internasjonal posisjonering, og klynge-til klynge samarbeid som «Land møter Hav» er eksempler på denne samhandlingen.

Vi har hatt spesielt fokus i 2020 på å få frem nye samarbeidsprosjekter i klyngen, og har fått etablert prosjekter både hos fiskeflåten, omega-3 industrien og vårt internasjonale nettverk er styrket. Totalt sett er vi fornøyd med å ha klart å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i 2020, på tross av global pandemi og at våre partnere naturlig nok har hatt mange bekymringer på toppen av behovet for innovasjon og nyskaping.

Vi har fortsatt jobben fra 2019 med å jobbe tettere opp mot komplementære klynger i Norge. Vi har fellesaktiviteter og godt samarbeid med Biotech North, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, The Life Science Cluster og Cod Cluster. Vi vil også rette en stor takk til Sparebanken Møre som er med og støtter opp under klyngens aktiviteter!