Potensiale i blågrønt samarbeid

Potensiale i blågrønt samarbeid

Sammen med tre andre nasjonale næringsklynger, NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, og Biotech North, arrangerte NCE Blue Legasea i høst webinar-serien «Land Meets Ocean», der mulighetene for innovasjon på tvers av jordbruk, havbruk og fiskeri ble kartlagt.

I løpet av høstens innovasjonsprosess ble intervjuer og spørreundersøkelse gjennomført, og over 500 aktører fra bransjen og akademia var samlet til webinar og workshop. Interessenter og eksperter fra sektorene delte kunnskap og innsikt i hva som gjøres i dag, samt utfordringer og fremtidens muligheter.

Disse emnene ble dekket i webinarene:
• Sirkulær økonomi og de blågrønne mulighetene
• Verdiutvikling av gjenværende råvarer fra den blå og grønne verdikjeden til nye produkter
• Resirkulering av avfall fra havbruk, jordbruk og fiskeri for ny sektorovergripende verdiskaping
• Utvikling av nye bærekraftige fôringredienser fra land og hav

Gjennom samarbeidet fikk klyngene innsikt i flere spennende forretningsmuligheter på tvers av grønn og blå bioøkonomi, som igjen kan gi betydelig økt verdiskaping. Samtidig stilles det andre krav til kunnskap ved innovasjon på tvers av sektorer og næringer, sammenlignet med tradisjonelle verdikjeder der aktører kjenner og forstår hverandre bedre. Etablering av tverrsektorielle samarbeidsprosjekter innen eksempelvis forbedret og gjensidig utnyttelse av hverandres råstoff og utvikling av nye teknologier og prosesser, vil åpne opp for nye verdikjeder og forretningsmodeller.

Opptakene fra webinar-serien finnes her:
https://www.legasea.no/legasea/nyheter/latest-news/webinars-from-land-meets-ocean/